Algemeen

Cultuurwijzer is de cultuureducatiespecialist van GIGANT (GIGANT is een cultureel huis met poppodium, filmtheater en kunsteducatie). Cultuurwijzer werkt als bemiddelaar, makelaar, adviseur en organisator in het primair en voortgezet onderwijs vanuit de volgende visie:

 

Cultuuronderwijs is onmisbaar voor de vorming van jonge mensen tot kritische volwassenen. Lessen in literatuur, theater, media of erfgoed zijn niet alleen leuk. Deze lessen zijn ook nodig voor de brede vorming van kinderen. Door cultuureducatie ontwikkelen kinderen hun talenten en maken zij kennis met schoonheid. Ook leren zij de waarde van kunst te begrijpen. Kunst zorgt voor historisch besef en daagt leerlingen uit om een creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen. 

 

Primair ligt de verantwoordelijkheid van het vormgeven van cultuureducatie bij de school. GIGANT/Cultuurwijzer voert de regie in de feitelijke kennismaking met cultuur, in nauw samenspel met scholen en cultuuraanbieders. 

 

Cultuurwijzer werkt in het primair onderwijs (PO) en speciaal onderwijs (SO) met verschillende programma’s aan cultuureducatie in het onderwijs. Eén van de belangrijkste is het Cultuurmenu: een jaarlijks programma waarbij leerlingen tijdens hun schooltijd een activiteit volgen in iedere discipline. Door het doorlopen van het menu krijgt de leerling alle kunstdisciplines, inclusief erfgoed, gedurende haar of zijn schoolloopbaan. Het programma wordt uitgevoerd door lokale culturele partners en regionale instellingen. Daarnaast kunnen scholen kiezen voor maatwerkprogramma’s, bijvoorbeeld voor een jubileum, waarin aan presentatietechnieken wordt gewerkt of verdiepend muziekonderwijs.

 

Daarnaast is GIGANT/Cultuurwijzer door inzet van een speciale combinatiefunctionaris actief in het binnen- en buitenschoolse kunstprogramma van het onderwijs, waarbij de prioriteit ligt bij scholen met een leerlingen populatie met een sociaaleconomische achterstand. Met inzet van de combinatiefunctie maakt GIGANT/Cultuurwijzer een verbinding tussen het binnen- en buitenschoolse educatie aanbod. In de nieuwe periode 2021-2024 gaat de opzet van de Brede School veranderen doordat de gemeentelijke activiteitensubsidie per 2020 wordt beëindigd. Daarom is een nieuwe werkwijze tot stand gekomen, wederom met name gericht op scholen met een leerlingen populatie met een sociaaleconomische achterstand, maar ook andere scholen kunnen gebruik maken van de diensten van de combinatiefunctionaris.

 

In het voortgezet onderwijs hebben we voor 14 scholen een cultuuraanbod gerealiseerd en dat aantal proberen we verder uit te breiden. Samen met de scholen brengen we het jaarlijkse aanbod van cultuur onder de aandacht door brochures, website, digitale nieuwsbrieven en mondeling via de contactmomenten op school. We organiseren jaarlijks honderden culturele ontmoetingen tussen jonge mensen en kunstenaars, zowel in het reguliere onderwijs als het (voortgezet) speciaal onderwijs.

 

Culturele partners
Om goed cultuuronderwijs te realiseren is het noodzakelijk om het onderwijs en het culturele veld bij elkaar te brengen. Het onderwijs heeft de expertise op het gebied van didactiek en pedagogiek, zij zijn eigenaar van het leerproces van de leerling. Het culturele veld is de kunstexpert die de kunst toegankelijk kan maken voor de leerlingen. Het culturele veld heeft een ontregelende rol in het onderwijs. Deze partijen vinden elkaar van nature niet zo gemakkelijk. Cultuurwijzer vervult de rol van aanjager, adviseur en bemiddelaar. Zij is de deskundige op het gebied van cultuureducatie, kent de ontwikkelingen en de krachten van het speelveld.