Gebruikersvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden onderwijs en projecten van GIGANT, markant in cultuur

 

KvK nummer 41038174

 

Artikel 1. Definities

In onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, verstaan onder:

1.1. Opdrachtnemer: GIGANT, markant in cultuur, KvK 41038174. Voor het onderwijs zal de bemiddeling verlopen via Cultuurwijzer, een onderdeel van GIGANT.

1.2. Opdrachtgever: iedere rechtspersoon, natuurlijk persoon of vennootschap met wie Opdrachtnemer een Overeenkomst aangaat.

1.3. Offerte: de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uitgebrachte offerte met betrekking tot het verlenen van diensten of de levering van goederen.

1.4. Overeenkomst: iedere Overeenkomst die met betrekking tot de levering van goederen en/of het verlenen van diensten door Opdrachtnemer tot stand komt tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, plus elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op (en maken deel uit van) alle door Opdrachtgever gedane Aanvragen, Opdrachten, Opdrachtbevestigingen en Overeenkomsten m.b.t. het verlenen van diensten en/of levering van goederen Opdrachtnemer.

2.2. Afwijkingen van de algemene leveringsvoorwaarden en afspraken zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn bevestigd.

2.3. Een Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

 

Artikel 3. Offerte en Opdracht

3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn getekende Offertes van Opdrachtnemer bindend als overeenkomst.

3.2. Alle aanbiedingen worden door Opdrachtnemer naar beste weten en met de grootste zorg gedaan. Opdrachtnemer staat er evenwel niet voor in dat zich ter zake geen afwijkingen voordoen.

3.3. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die hieruit voortvloeien worden volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 4. Totstandkoming van een Overeenkomst en annulering

4.1. Een Overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat de Opdrachtnemer de Opdracht daartoe schriftelijk heeft aanvaard.

4.2. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen op de Overeenkomst zijn bindend, indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen en de wettelijke bedenktijd van 14 dagen is verstreken.

4.3. Opdrachtgever kan na deze wettelijke bedenktijd de Opdracht slechts annuleren indien Opdrachtnemer daar schriftelijk mee heeft ingestemd. Opdrachtgever is gehouden om binnen één week na deze annulering alle schade te vergoeden die Opdrachtnemer lijdt ten gevolge van de annulering.

 

Artikel 5. Meerwerk

5.1. Indien Opdrachtgever aanvullingen en/of wijzigingen wenst op de te verrichten werkzaamheden en Opdrachtnemer van oordeel is dat deze werkzaamheden hierdoor worden verzwaard of uitgebreid, is er sprake van meerwerk.

5.2. Indien Opdrachtnemer van oordeel is dat er sprake is van meerwerk, zal zij Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en Opdrachtgever informeren omtrent de gevolgen daarvan voor de prijs en voor de termijn waarbinnen de Opdrachtnemer de werkzaamheden kan verrichten.

5.3. Opdrachtnemer is nimmer gehouden om meerwerk uit te voeren

5.4. Opdrachtnemer is gerechtigd om meerwerk afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 6. Prijzen

6.1. Alle prijzen van de door Opdrachtnemer te verlenen diensten en te leveren goederen zijn uitgedrukt in Euro. Opdrachtnemer is een stichting die BTW vrijgesteld is voor kunst en –cultuureducatie aan kinderen en jongeren onder de 21 jaar.

6.2. De prijzen voor de door Opdrachtnemer te leveren goederen en/of te verlenen diensten zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, inclusief de kosten voor transport, materiaalvervoer, lesbrieven en overige lesmaterialen. Andere dan genoemde kosten zijn niet in de prijs inbegrepen en zullen apart aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Deze staan expliciet in de Aanbieding van Opdrachtnemer vermeld.

 

Artikel 7. Betaling

7.1. Betaling geschiedt op basis van een factuur.

7.2. Facturering geschiedt na afloop van de overeengekomen activiteit.

7.3. Betaling via bank dient plaats te vinden voor de op de factuur vermelde vervaldatum

7.4. Bij gebreke van tijdige betaling worden administratiekosten met een minimum van € 30,- per aanmaning en indien noodzakelijk incassokosten in rekening gebracht.

 

Artikel 8. Levering

8.1. Levering van de goederen en / of diensten door Opdrachtnemer vinden plaats op een van te voren schriftelijk vastgelegd adres.

8.2. Indien een overeengekomen activiteit geen doorgang vindt ten gevolge van een tekortkoming aan de zijde van Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer een zelfde of vergelijkbare activiteit aanbieden, tegen dezelfde voorwaarden en kosten.

8.3. Indien een overeengekomen activiteit geen doorgang vindt ten gevolge van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer niet gebonden om reeds gemaakte kosten door Opdrachtgever te vergoeden.

8.4. Indien een overeengekomen activiteit geen doorgang vindt ten gevolge van niet verschijnen of van een tekortkoming aan de zijde van de Opdrachtgever, worden de reeds gemaakte kosten bij de Opdrachtgever in rekening gebracht.

8.5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de Overeenkomst direct en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen indien Opdrachtnemer gerede twijfel heeft of Opdrachtgever aan zijn verplichtingen kan voldoen.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. Opdrachtnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie en instructies behorende bij de door Opdrachtnemer geleverde diensten en goederen.

9.2. Opdrachtnemer neemt onder geen beding de wettelijke aansprakelijkheid over van scholen / organisaties jegens hun leerlingen en ouders/verzorgers jegens hun kinderen.

 

Artikel 10. (Intellectueel) Eigendom van ideeën, stukken, etc.

10.1. Alle door Opdrachtnemer verstrekte ideeën, afbeeldingen, voorbeelden, concepten, lesplannen en dergelijke worden verstrekt in alle vertrouwelijkheid.

10.2. Werkwijzen, ideeën, modellen, concepten, ontwerpen, lesbrieven, opgestelde adviezen en/of door Opdrachtnemer uitgebrachte voorstellen alsmede algemene hulpmiddelen, instrumenten, software en gereedschappen die gebruikt zijn voor de Opdracht zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer.

10.3.Tenzij anders overeengekomen mag Opdrachtgever de in lid 2 van dit artikel omschreven bescheiden, opgestelde adviezen en/of uitgebrachte voorstellen niet vermenigvuldigen of namaken dan wel aan derden ter beschikking stellen. Openbaarmaking kan allen geschieden na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

10.4. Alle rechten die voortvloeien uit intellectueel eigendom alsmede auteursrechten blijven bij Opdrachtnemer berusten.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht

11.1. Op alle transacties waarvoor deze algemene voorwaarden gelden, is het Nederlands recht van toepassing.

 

GIGANT, markant in cultuur

Nieuwstraat 377, 7311 BR Apeldoorn

Telefoon (055) 5216346

www.gigant.nl

info@gigant.nl